SKY FALL/HIMMELFALD by art historian Mads Damsbo

 
Filled by the 19th Century’s senseless belief in progress, Franz Reichelt chose, to don the specially constructed coat with which he thought that the Man would fly to meet the future. The decision was fatal. Instead of unfolding like the wing of a bat, enabling the Austrian tailor to glide deftly through the air, the heavy canvas fabric engulfed the helpless inventor who fell to the ground a missile. It took five seconds for Reichelt to travel the sixty meters from the first floor of the Eiffel Tower to the square below, where some three hundred expectant spectators had gathered this fateful February morning in 1912. Among them, somebody with a film camera documented “the birdman’s” eccentric death.
In her exhibition ‘Unmanned Future # 4/ Your Silence is Unsettling’, Karen Land Hansen lets this short film recording of the birdman from the Eiffel Tower act as a backdrop for a full size sculptural model in wood of a military reconnaissance plane – a UAV (Unmanned Aerial Vehicle). This exhibition forms the largest manifestation to date of Land Hansen’s ongoing ‘Unmanned Future’, a project which explores meditations on the human condition in a post-human future. At the point where the plane model and the film meet, the artist situates the viewer between the past and the future, between event and possibility. Traced back to the technological experiments and utopian dreams of the turn of the century, Land Hansen points to the displacing and alienating space between reality and its image as a condition of existence for the modern human. Like Ikaros, who flew too close to the sun, melting his wings and falling to a watery grave, so the story of the birdman tells of the fable of human presumption and his fall. The story has a comic dimension related to the technical incompetence and naiveté which characterised the scene at the Eiffel Tower, and this dimension recurs in the exhibition in the raw execution of the model. In Karen Land Hansen’s interpretation however, the scene acquires something tragic and a seriousness which moves the focus from the event to the viewing gaze. Through the juxtaposition with the model of the reconnaissance plane, the artist creates a synthesis which places the viewer in an uncomfortable double role, as both the gaze and the object of the gaze. Thereby lifting the installation to become a reflection on the destined hubris and damnation of the human.
With ‘Unmanned Future # 4/ Your Silence is Unsetttling’ Karen Land Hansen describes the human longing for a panoptical overview of the world. Seduced by the idea of clarity, transparency and by the idea of having control over the world through the gaze, the real world’s unmanned military vehicles in Karen Land Hansen’s interpretation, poses the possibility of another fall. A fall which would be caused by the perpetual forgetfulness, that humans can never rise above their own being, but they will always be the object and target of their own reflection.
HIMMELFALD af kunsthistoriker Mads Damsbo
Opfyldt af hele det 19. årh. sanseløse tro på fremskridtet valgte Franz Reichelt i sidste øjeblik selv at iføre sig den specialkonstruerede frakke, hvormed han havde tænkt sig, at mennesket skulle komme fremtiden flyvende i møde. Beslutningen var fatal. I stedet for at folde sig ud som en flagermus’ vinge og stilfærdigt lade den østrigske skrædder svæve gennem luften, samlede det tunge kanvasstof sig hjælpeløst om opfinderen, der som et missil styrtede mod jorden. Nøjagtigt fem sekunder tog det Reichelt at tilbagelægge de treds meter fra Eiffeltårnets første etage til pladsen under, hvor godt tre hundrede forventningsfulde tilskuere havde taget opstilling denne skæbne-svangre februarmorgen i 1912. Heriblandt én med et filmapparat, der dokumenterede ’fuglemandens’ excentriske endeligt.
Karen Land Hansen har på sin udstilling ’Unmanned Future #4/ Your Silence is Unsettling’ ladet den korte filmoptagelse af fuglemanden fra Eiffeltårnet indgå som bagtæppe for en skulpturel model i træ af et militært overvågningsfly af typen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Udstillingen er den hidtil største manifestation af Land Hansens fortsatte ’Unmanned Future’ projekt, der har meditationen over menneskets betingelser i en post-human fremtid som ærinde. I mødet med flymodellen og filmoptagelsen placerer kunstneren sin betragter et sted mellem fortid og fremtid, begivenhed og mulighed. Og med sporet tilbage til århundredeskiftets teknologiske eksperimenter og utopiske drømme peger Land Hansen på det forskydende og fremmedgørende rum mellem virkeligheden og dens billede som et eksistensvilkår for det moderne menneske.
Som Ikaros, der fløj for tæt på solen og derfor smeltede sine vinger af og styrtede i havet og druknede, genfortæller historien om fuglemanden myten om det menneskelige overmod og fald. Historien har en komisk dimension, der hænger sammen med den tekniske uduelighed og halsløse naivitet, der prægede episoden ved Eiffeltårnet, og som går igen på udstillingen i flymodellens rå udførelse. I Karen Land Hansens bearbejdning får filmen imidlertid en tragisk alvor, der flytter fokus fra handlingen til det iagttagende blik. I sammen-stillingen med modellen af overvågningsflyet skaber kunstneren en syntese, der inddrager betragteren i en uhyggelig dobbeltrolle som både blik og genstand, og som opløfter installationen til reflektion over menneskets skæbnebestemte hybris og fordømmelse.
Med udstillingen ’Unmanned Future # 4/ Your Silence is Unsettling’ beskriver Karen Land Hansen den menneskelige længsel efter panoptisk overblik over verden. Forført af idéen om altings klarhed og transparens og af forestillingen om kontrol med verden gennem blikket bebuder virkelighedens ubemandede militærfartøjer i Karen Land Hansens fortolkning muligheden for endnu et fald. Et fald der vil være forårsaget af den evindelige forglemmelse af, at mennesket aldrig kan hæve sig op over sin egen væren, men altid vil være genstand og mål for sin egen betragtning.
Translation by Mike Cooter and Karen Land Hansen